Tematyka i terminy spotkań

Materiały udostępnione uczestnikom

 

Sieć współpracy i samokształcenia dla kadry SCWEW i szkół ogólnodostępnych oraz osób spoza projektu

Kolejną wypracowaną wartością Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Bydgoszczy jest utworzenie Sieci współpracy i samokształcenia, która będzie nie tylko formą wsparcia wszystkich osób zaangażowanych, ale możliwością pogłębiania wiedzy i dzielenia się nią z innymi. Wspomaganie to będzie polegało m.in. na : organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w szczególności przez wymianę doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy. Jak wiadomo efekt organizacyjny osiągnięty przez każdego członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami jest większy, niż efekt możliwy do osiągnięcia w działaniu indywidualnym

Sieć jako społeczność ucząca się

· zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się,

· uczenie się zespołowo – z innymi i od innych,

· uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się,

· uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki,

· uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów,

· korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się.

Cele sieci

· wymiana doświadczeń między uczestnikami,

· analiza przykładów dobrych praktyk,

· poszerzenie kompetencji uczestników,

· tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,

· nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,

· korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów

Działalność Sieci współpracy i samokształcenia to :

• Międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

• Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, propozycjami i doświadczeniem

• Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.

• Pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

• Podnoszenie kompetencji uczestników zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne w radzeniu sobie z zadaniami zawodowymi w kontekście danego tematu.

• Tworzenie rozwiązań wspólne wypracowanie strategii działania, narzędzi, scenariuszy, materiałów i wskazówek, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych, albo rozwiązywania danego problemu na poziomie całej szkoły.

• Nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

Pracą sieci współpracy i samokształcenia kieruje jej koordynator.

Formy pracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia wspierające samodzielną aktywność uczestników:

• Forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk - rozbudowana prezentacja „dobrych praktyk” przez wybranych uczestników, wymiana „dobrych praktyk” w małych grupach i prezentacja podsumowania na forum, sesja plakatowa, dyskusja grupowa.

• Zespołowe wypracowanie rozwiązań - zdefiniowanie problemu, pogłębienie rozumienia i ewentualne przeformułowanie problemu, generowanie rozwiązań, analiza rozwiązań, planowanie wdrożenia.

• Action learning – „uczenie poprzez działanie”, skupienie na konkretnym, autentycznym przykładzie pochodzącym z praktyki zawodowej, forma pracy wykorzystująca zadawanie pytań, pogłębioną refleksję i dialog.

• Organizacja lekcji pokazowych – symulacja, obserwacja sytuacji rzeczywistej.

• Wykład - mocne strony: efektywność przekazu, uczenie dużych grup, przewidywalność i kontrolowanie czasu;

• Szkolenie - mocne strony: całościowy rozwój kompetencji, aktywizujący charakter, atrakcyjność i integracja;

• Doradztwo grupowe - mocne strony: koncentracja na konkretnych problemach, sprawdzone rozwiązania, wsparcie ze strony autorytetu.

Gorąco zachęcamy do dzielenia się wiedzą, pomysłami i doświadczeniem.

Krzysztof Nowaczyk