Edukacja w naszej Szkole Podstawowej podzielona jest na dwa etapy kształcenia:

Kształcenie zintegrowane (klasy I-III)Kształcenie przedmiotowe (klasy IV-VIII)

 

I etap edukacyjny - Kształcenie Zintegrowane

Pierwszy etap szkoły podstawowej trwający trzy lata obejmuje kształcenie zintegrowane. Oznacza to, że nie ma podziału na przedmioty. Nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebie planu, regulując czas nauki i przerw w zależności od aktywności uczniów.

Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany.

 

Nasze klasy 0-III

Klasa 0 - Hanna Przastek

klasa 1b - wychowawca p. Beata Cholewczyńska

klasa 2a/3a - wychowawca p. Paulina Syczuk

klasa 2b - wychowawca p. Barbara Prokopiak

klasa 2c - wychowawca p. Dorota Kurkiewicz

klasa 2d/3b - wychowawca p. Jolanta Wierzbińska

 

II etap edukacyjny - Kształcenie Przedmiotowe

Drugi, także trzyletni, etap edukacji szkolnej w klasach IV-VI jest częściowo zintegrowanym nauczaniem blokowym. Obejmuje on kilka przedmiotów-bloków, z których wyróżniają się dwa podstawowe, zbudowane z kilku dyscyplin: humanistyczny, łączący treści z języka polskiego, historii nauki o społeczeństwie, i sztuki czyli plastyki i muzyki oraz przyrodniczy, łączący się z wiedzą z zakresu geografii, chemii, fizyki. Ponadto obejmuje on także tradycyjne przedmioty, jak matematyka, wychowanie fizyczne, technika, religia lub etyka oraz informatykę, język obcy - a w przypadku Naszego Ośrodka jest to język angielski.

 

Nasze klasy IV-VIII

klasa 4a- wychowawca p. Małgorzata Lubiszewska

klasa 4b - wychowawca p. Justyna Górska

klasa 5a - wychowawca p. Ewa Czarnotta

klasa 5b - wychowawca p. Anna Bonisławska

klasa 5c - wychowawca p. Patrycja Fikowska

klasa 5d - wychowawca p. Anetta Jagłowska

klasa 6a/7a - wychowawca p. Dorota Firmowska

klasa 6b - wychowawca p. Iwona Gzella

klasa 7b - wychowawca p. Maria Nowicka

klasa 7c - wychowawca p. Zuzanna Osińska

klasa 8b - wychowawca p. Anetta Szews

klasa 8c - wychowawca p. Hanna Gront-Grella

klasa 8d - wychowawca p. Iwona Pawłowska

klasa 8e - Wioleta Rolka

 

 

Na tym etapie edukacyjnym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczą się następujących przedmiotów:

  1. Język polski
  2. Język angielski
  3. Historia
  4. Matematyka
  5. Informatyka
  6. Przyroda
  7. Plastyka
  8. Muzyka
  9. Technika

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 3 znajdującej się w tym samym budynku.