RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nauczaniem zdalnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOSW nr 3 z siedzibą przy ul. Graniczna 12 85-201 Bydgoszcz

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci przetwarzane są w celu zapewnienie ciągłości kształcenia uczniów i wychowanków na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzeń.

4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez firmę Microsoft będąca właścicielem wykorzystywanej platformy Office 365 oraz inne firmy z nią współpracujące, zgodnie z obowiązującymi regulaminami oraz politykami prywatności dostępnymi pod adresem: www.sosw3.bydgoszcz.pl

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przyjętych regulacji prawnych stanowiących podstawę przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

d. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

iii. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

e. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 3 w Bydgoszczy oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: 52 322 34 71 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: sosw3@edu.bydgoszcz.pl
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: iod@um.bydgoszcz.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”.
  3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązku szkolnego oraz wymagań zapisu ustawy o systemie oświaty. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 Nr 97, poz. 673 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji szkolnej zostały określone przez przepisy prawa oświatowego.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego ucznia, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
  10. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

Inspektor ochrony danych:
Katarzyna Orczykowska
iod@um.bydgoszcz.pl