Plan pracy w roku szkolnym 2022 / 2023

 

DZIEŃ TYGODNIA

PSYCHOLOG
mgr Joanna Kochańska
PEDAGOG
mgr Beata Kujawa-Tobolska
PONIEDZIAŁEK
11.15 - 16.15
7.00 - 12.00
WTOREK
 9.00 - 13.00
9.30 - 15.30
ŚRODA
8.00 - 13.00
     7.00 - 12.00
CZWARTEK
      8.00 - 13.00
10.00 - 15.00
PIĄTEK
       11.15 - 16.15
     7.00 - 12.00

Działania podejmowane przez psychologa i pedagoga w placówce:

 

Psycholog - mgr Joanna Kochańska

 • Diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego ucznia
 • Orzecznictwo psychologiczne związane z doborem odpowiedniej formy kształcenia
 • Określanie kierunku indywidualnej pracy rewalidacyjnej uczniów
 • Doradztwo psychologiczne dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
 • Opieka psychologiczna nad uczniami w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych
 • Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi
 • Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, rodzinnych i losowych uczniów
 • Koordynacja działań związanych z nauczaniem indywidualnym
 • Kierowanie pracą zespołu ds. Współpracy z Rodzicami

 

Pedagog - mgr Beata Kujawa-Tobolska

 • Rozpoznanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej ucznia
 • Udzielanie pomocy wychowankom w rozwiązywaniu problemów życiowych
 • Doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
 • Prowadzenie terapii pedagogicznej w stosunku do wychowanków
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w celu uzyskiwania pomocy finansowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • Współpraca z sadami, Policją, Strażą Miejską w przypadku wychowanków ze środowisk patologicznych
 • Inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w placówce
 • Kierowanie pracą zespołu ds. Oceny i analizy zjawisk wychowawczych

 

Również w internacie pracuje pedagog -   mgr Anna Zwolenkiewicz.

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PONIEDZIAŁEK    8.00 - 13.00
WTOREK  10.00 - 15.00
ŚRODA    9.00 - 14.00
CZWARTEK  10.00 - 15.00
PIĄTEK   8.00 - 12.00

Do zadań pedagoga internatu należy :
•  diagnoza środowiska wychowanka - wywiady w domach    rodzinnych    uczniów, współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej;
• wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów    wychowawczych;
• rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń    szkolnych;
•  organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-  pedagogicznej;
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej - zajęcia      kulinarne „Zdrowo-sezonowo”;
• wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego      kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
• wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących  szanse    edukacyjne uczniów;
• podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w    sytuacjach      kryzysowych.