Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym odpowiada indywidualnym potrzebom edukacyjnym i możliwościom psychofizycznym ucznia. Przy realizacji treści nauczania i wychowania nauczyciele wykorzystują możliwości, jakie stwarza środowisko społeczno-kulturowe ucznia oraz baza materialno-dydaktyczna szkoły. Zakres treści nauczania i wychowania ulega poszerzaniu w miarę nabywania przez uczniów wiadomości, umiejętności i sprawności.

  1. Umiejętność samoobsługi:
   • kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu, dotyczących ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności fizjologicznych, ochrony organizmu przed szkodliwymi czynnikami
   • kształtowanie nawyków i postaw ogólnie akceptowanych w tym zakresie
  2. Dbałość o zdrowie:
   • przyjmowanie prawidłowej pozycji ciała, w szczególności podczas nauki
   • utrwalanie podstawowych nawyków higienicznych i żywieniowych
   • unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia
   • korzystanie z pomocy medycznej
  3. Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, w tym:
   • wykorzystywanie komunikatów pozawerbalnych
   • poznawanie wspierających lub alternatywnych metod komunikacji (w stosunku do uczniów napotykających trudności w słownym porozumiewaniu się)
   • doskonalenie słownictwa ucznia i umiejętności formułowania wypowiedzi
   • doskonalenie wymowy
  4. Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania:
   • podczas obserwacji rzeczywistości i na obrazkach
   • przez manipulowanie przedmiotami i porządkowanie przedmiotów
   • przez wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważanie zmian w otoczeniu
  5. Rozwijanie percepcji słuchowej przez:
   • ćwiczenia wrażliwości słuchowej
   • ćwiczenia rytmiczne
   • ćwiczenia słuchu fonematycznego
   • analizę i syntezę słuchową
  6. Ćwiczenia pamięci, w szczególności dotykowej, ruchowej i słownej.
  7. Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem ćwiczeń:
   • usprawniania spostrzegania wzrokowego i słuchowego
   • rozwijania orientacji przestrzennej
   • rozwijania sprawności manualnej i umiejętności pisania ręcznego
   • usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej
   • usprawniania innych obszarów zgodnie z potrzebami ucznia

Biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania uczniów, którzy nie nabędą umiejętności pisania ręcznego, należy, w miarę możliwości, przygotować ich do posługiwania się maszyną do pisania lub komputerem.

 1. Elementarne umiejętności matematyczne:
  • porównywanie
  • odwzorowywanie
  • porządkowanie zbiorów przedmiotów
  • liczenie i posługiwanie się pieniędzmi
  • mierzenie długości, objętości, ciężaru, czasu - z zastosowaniem prostych przyrządów pomiarowych
 2. Poznawanie najbliższego otoczenia:
  • szkoły
  • urzędów i innych instytucji
  • placówek kulturalnych
  • sklepów, punktów usługowych
 3. Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego:
  • aktywne uczestniczenie w różnych formach życia społecznego i kulturalnego
  • przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról społecznych (w tym roli dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny)
  • wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia
 4. Twórczość artystyczna:
  • kontakt z dziełami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi i teatralnymi
  • aktywność muzyczna, plastyczna i taneczna
  • umiejętne stosowanie różnych środków artystycznego wyrazu
  • rozwijanie specjalnych uzdolnień i zainteresowań kulturalnych
 5. Poznawanie przyrody:
  • zapoznawanie z różnymi środowiskami naturalnymi
  • prowadzenie hodowli i upraw
  • kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą
 6. Zajęcia ruchowe:
  • zabawy i gry ruchowe służące rozwijaniu sprawności psychofizycznej
  • ćwiczenia gimnastyczne i korekcyjne niezbędne do rozwoju psychoruchowego
  • udział w zawodach sportowych, turystyce i krajoznawstwie
  • wykorzystywanie nabytych umiejętności ruchowych w życiu codziennym
  • przygotowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
 7. Kształcenie techniczne:
  • poznawanie materiałów i produktów codziennego użytku, ich właściwości i zastosowań
  • korzystanie z prostych narzędzi
  • korzystanie z urządzeń socjalnych i technicznych powszechnego użytku, zgodnie z ich przeznaczeniem
  • kształtowanie zachowań proekologicznych w trakcie posługiwania się narzędziami, korzystania z urządzeń socjalnych i technicznych