Misja to nasze "credo", zapis celu i sensu istnienia placówki:

"Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy przyjmują rolę służebną wobec dzieci, polegającą na stałej gotowości wzbogacania uczniów i wychowanków w wiedzę i umiejętności na poziomie ich możliwości."

 

Placówka posiada wiele sprawdzonych i dobrych rozwiązań pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej. Na całokształt składa się ogromna ilość mocnych stron naszej placówki.

 

Mocne strony SOSW nr 3

 

- w zakresie kształcenia:

 • szkolny zestaw programów nauczania dostępny dla nauczycieli, modyfikowany każdego roku,
 • wiele różnorodnych programów autorskich,
 • plany wynikowe dla poszczególnych przedmiotów,
 • aktualizowanie i dopełnianie narzędzi służących diagnozowaniu dziecka,
 • plany indywidualnej terapii dla każdego dziecka z głęboką niepełnosprawnością,
 • dokumentacja dotycząca przebiegu rewalidacji indywidualnej i nauczania indywidualnego,
 • wzrastająca liczba projektów grantów oświatowych,
 • szeroka oferta zajęć integracyjnych dla dzieci nauczanych indywidualnie,
 • opracowane zagadnienia i tematy do obowiązujących ścieżek dydaktycznych, przyjętych w danym roku szkolnym,
 • uzyskanie przez uczniów dobrych wyników w zewnętrznych sprawdzianach i egzaminach,
 • wzrastająca liczba uczniów biorących udział w konkursach, turniejach, zawodach o zasięgu pozaszkolnym,
 • realizacja programów wspierania uczniów z pogranicza niepełnosprawności,
 • wzrastająca liczba kół zainteresowań,
 • dobrze zorganizowany i funkcjonujący system wspomagania uczniów,
 • dobrze funkcjonujący wewnętrzny system oceniania.

 

 

- w zakresie opieki i wychowania:

 • funkcjonujący program wychowawczy i profilaktyczny, który poddawany jest systematycznej ewaluacji,
 • rozpoznanie środowiska dzieci nowo przyjętych do placówki oraz sprawiających szczególne problemy wychowawcze,
 • opieka całodobowa nad wychowankami spoza Bydgoszczy oraz skierowanymi do placówki w trybie postępowań sądowych,
 • stała opieka psychologa, pedagoga oraz innych specjalistów wspomagania wychowawczego,
 • zatrudniony lekarz psychiatrii na ¼ etatu,
 • wydłużony czas pracy świetlicy szkolnej,
 • wielopłaszczyznowy arkusz diagnostyczny służący poznaniu wychowanków internatu,
 • punktowa skala zachowań dla uczniów klas specjalnych,
 • funkcjonujący system nagród i kar oraz dekalog dobrego zachowania,
 • organizowany wypoczynek letni dla dzieci objętych opieką całkowitą,
 • aktywnie działające zespoły do spraw promocji zdrowia, analizy i oceny zjawisk wychowawczych, współpracy z rodzicami,
 • ścisła współpraca ze Strażą Miejską, Policją, kuratorami Sądów Rodzinnych oraz pracownikami Poradni Wychowawczo-Zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego korzystania przez dzieci z różnych form wspomagania (basen, opera, teatr, filharmonia...),
 • sprawnie działający samorząd szkół i internatu,
 • dobrze zorganizowane zajęcia terapeutyczne dla uczniów.

 

 

- w zakresie zarządzania i organizacji:

 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, ciągle doskonaląca się,
 • wzrastająca liczba nauczycieli osiągających kolejny wyższy stopień awansu zawodowego,
 • prawidłowo prowadzona dokumentacja związana z awansem zawodowym,
 • dobrze zorganizowany i prowadzony system wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
 • praca nauczycieli w zespołach problemowo - przedmiotowych,
 • opracowany plan nadzoru pedagogicznego, znany i akceptowany przez nauczycieli,
 • udostępniona pracownia informatyczna do zajęć pozalekcyjnych,
 • systematyczne przeglądy budynków i otoczenia związane z BHP,
 • szkolenie pracowników w zakresie BHP,
 • utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci nauczanych indywidualnie,
 • organizowanie spotkań połączonych z kiermaszami w internacie, opracowany system gromadzenia informacji o pracy nauczycieli.

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

Pobierz plik .doc