Z przyjemnością informuję, że demokracja w naszym Ośrodku ma się dobrze. Na dowód czego przedstawiam wyniki wyborów Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Szefem został Dominik Rywolt, a jego zastępcami Kamila Stanisławska, Jakub Glamowski i Piotr Sołtysiak .

 

Wszystkim samorządowcom życzymy wytrwałości i skuteczności w pracach na rzecz społeczności uczniowskiej naszego Ośrodka.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2022/2023

1. Aktywne uczestnictwo Samorządu Szkolnego w życiu Ośrodka :

-       ścisła współpraca z dyrekcją i pedagogiem szkolnym

-       współdziałanie we wszystkich projektach zespołu wychowawczego

-       eksponowanie sztandaru szkoły

-       organizowanie apeli samorządowych  :

-       informowanie o bieżących wydarzeniach z życia szkoły

-       informowanie o sukcesach uczniów

-       ocenianie wypełniania obowiązku dyżurowania

-       przestrzeganie Regulaminu Szkoły oraz Praw i Obowiązków Ucznia

-    stymulowanie do zachowywania bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole i poza nią oraz zachęcanie do prospołecznych i prozdrowotnych postaw

-  cykliczne organizowanie tzw. apeli wychowawczych dotyczących ściśle zachowania uczniów w szkole

2.  Samorząd Uczniowski szansą indywidualnego rozwoju

-       przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

-       reprezentowanie społeczności uczniowskiej

-       pełnienie określonych funkcji (przewodniczący, zastępca, członek, poczet sztandarowy)

-       czynne uczestnictwo w apelach samorządowych

-       organizowanie comiesięcznych narad samorządowych

-       współpraca z innymi samorządami szkolnymi

-       pełnienie funkcji wolontariuszy w trakcie różnorakich imprez szkolnych i pozaszkolnych

-       wykazywanie inwencji i samodzielności w trakcie organizowania:

¨      Andrzejek

¨      Zabawa walentynkowa i poczta walentynkowa

¨      Turnieju tenisa stołowego z okazji Dnia Nauczyciela

-       Udział w akcji "Grosz do grosza"

¨      Wsparcie akcji charytatywnych na rzecz zwierząt

¨      Uroczystości pożegnania uczniów kończących szkołę

-       Swoją pracą i zachowaniem dają przykład innym

3.  Współpraca z innymi samorządami szkół i placówek oświatowo  – wychowawczych oraz stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach tworzenia wspólnych projektów, grantów, a także organizowania imprez i wyjazdów poznawczo – integracyjnych.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego : Tadeusz Rybski