Szkoła Podstawowa w Naszym Ośrodku zapewnia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szczególności:

 1. Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.
 2. Poznawanie różnorodnych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
 3. Dochodzenie do zrozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
 4. Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych.
 5. Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
 6. Poznanie wiadomości przedmiotowych i rozwijanie zdolności spostrzegania tych wiadomości w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 7. Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
 8. Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej.

 

Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania różnorodnych umiejętności między innymi:

 1. Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności.
 2. Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
 3. Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
 4. Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 5. Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 7. Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
 8. Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym a uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Naszym Ośrodku polega przede wszystkim na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nauczyciele pracują z dziećmi wykorzystując specyficzne formy i metody pracy opisane i praktykowane we współczesnym świecie.

Takie działania w efekcie dały wysoko wykwalifikowaną i ciągle dokształcającą się kadrę, która w swojej pracy opiera się na najnowszych metodach pracy, uzyskując maksymalne efekty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Specyfika kształcenia uczniów polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji.

W stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum, działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.

Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem nauczyciele uwzględniają indywidualne tempo rozwoju ucznia.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami .

Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów.

O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata nauki.