Wakacje! Odpoczywajcie, bo od września zaczynamy :)

Gabinet psychologa i pedagoga

 

Działania podejmowane przez psychologa i pedagoga w placówce:

 

Psycholog - mgr Joanna Kochańska

 

 • Diagnoza poziomu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego ucznia
 • Orzecznictwo psychologiczne związane z doborem odpowiedniej formy kształcenia
 • Określanie kierunku indywidualnej pracy rewalidacyjnej uczniów
 • Doradztwo psychologiczne dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
 • Opieka psychologiczna nad uczniami w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych
 • Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi
 • Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych, rodzinnych i losowych uczniów
 • Koordynacja działań związanych z nauczaniem indywidualnym
 • Kierowanie pracą zespołu ds. Współpracy z Rodzicami

 

Pedagog - mgr Beata Kujawa-Tobolska

 

 • Rozpoznanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i prawnej ucznia
 • Udzielanie pomocy wychowankom w rozwiązywaniu problemów życiowych
 • Doradztwo pedagogiczne dla nauczycieli, wychowawców i rodziców
 • Prowadzenie terapii pedagogicznej w stosunku do wychowanków
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę w celu uzyskiwania pomocy finansowej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • Współpraca z sadami, Policją, Strażą Miejską w przypadku wychowanków ze środowisk patologicznych
 • Inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w placówce
 • Kierowanie pracą zespołu ds. Oceny i analizy zjawisk wychowawczych

 

Plan pracy w roku szkolnym 2019 / 2020

 

DZIEŃ TYGODNIA

PSYCHOLOG

mgr Joanna Kochańska

PEDAGOG

mgr Beata Kujawa-Tobolska

PONIEDZIAŁEK  7.30 - 12.30
10.00 - 16.00
WTOREK   8.30 - 13.30   7.00 - 12.45
ŚRODA 11.15 - 16.15  7.00 - 12.00
CZWARTEK 12.00 - 16.00  7.00 - 12.00
PIĄTEK 7.30 - 12.30
11.15 - 15.30
   
     

 

PEDAGOG W INTERNACIE 2019/2020

   
     
     

Również w internacie pracuje pedagog - 

mgr Anna Zwolenkiewicz.

 

Do zadań pedagoga internatu należy :
•  diagnoza środowiska wychowanka - wywiady w domach    rodzinnych    uczniów, współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej;
• wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów    wychowawczych;
• rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń    szkolnych;
•  organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-  pedagogicznej;
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej - zajęcia      kulinarne „Zdrowo-sezonowo”;
• wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego      kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej;
• wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących  szanse    edukacyjne uczniów;
• podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w    sytuacjach      kryzysowych.

Godziny pracy pedagoga internatu

w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek      8.00 - 14.00
Wtorek             10.00 - 15.00
Środa                 8.00 - 13.00      
Czwartek         10.00 - 14.00   
Piątek              10.00 - 15.00   

   
   
   
   
   
   

 

Ścieżka powrotu