Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sosw3.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3

ul. Graniczna 12
85-201 Bydgoszcz
tel. 52 322 34 71
sosw3@edu.bydgoszcz.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Administratorem Strony. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 322 34 71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aplikacje mobilne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, budynek internatu ul. Graniczna 12

1.    Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Do internatu prowadzi 1 para drzwi. Główne wejście oraz schody na parter i piętro posiadają platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych.
2.    Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze, schody znajdujące się w budynku są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Szkoła nie posiada windy.
3.    Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Szkoła nie posiada pochylni, platformy, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4.    Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Od strony ulicy granicznej są dwa miejsca przeznaczone dla niepełnosprawnych. Na terenie obiektu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, dostępny dla pracowników szkoły.
5.    Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.
6.    Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, budynek szkoły ul. Graniczna 12

1.    Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
Do szkoły prowadzi 1 para drzwi. Główne wejście posiada podjazd dla wózków oraz schody wejście na piętro posiadają platformę schodowową dla osób niepełnosprawnych
2.    Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Korytarze, schody znajdujące się w budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Szkoła nie posiada windy.
3.    Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Korytarze, schody znajdujące się w budynku są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Szkoła nie posiada windy.
4.    Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Na terenie obiektu nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, dostępny dla pracowników szkoły (z boku szkoły).
5.    Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.
6.    Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Data sporządzenia: 21 września 2020 r.